آن گونه كه تاريخ و پنل مصرف مواد مخدر در جهان نشان مي دهد ، يكي از قويترين مواد مخدر كه توانست در تخريب و ويراني شهر وجودي انسان و گسترش پديده اعتياد در سطحي وسيع عمل كند هرويين است. در اواخر قرن نوزدهم مصرف ترياك در اروپا به شكل گسترده اي رواج يافته بود و مردم براي درمان بساري از بيماري ها مانند وبا كه ناشي از آلودگي محيط زيست آن موقع اروپا بود به مصرف ترياك روي مي آوردند و پس از مدتي به مصرف آن اعتياد پيدا مي كردند. پزشكان آن زمان در اروپا به دنبال دارويي بودند تا بتواند در درمان و يا ترك اعتياد به ترياك مؤثر باشد . ظاهراً براي اولين بار داروسازي باير آلمان در سال 1896 از تركيب انيدريد استيك و مرفين خالص دارويي را ساخت كه هرويين ناميده شد.

نام هرويين از واژه يوناني هيرو به معني قهرمان گرفته شده است .در اين فرايند از يك كيلوگرم مرفين حدود 900 گرم هرويين به دست مي آمد كه به آن دي استيل مرفين نيزگفته مي شود. هرويين براي اولين بار به عنوان داروي ترك اعتياد به ترياك پا به عرصه وجود گذاشت . پزشكان آن زمان نم يدانستند كه چه اشتباه بزرگي را مرتكب شده اند و چه ماده خطرناكي را به عنوان دارو به بازار عرضه كرده اند. تصور پزشكان بر اين بود كه كه با مصرف هرويين و جايگزيني آن با ترياك مي توان اعتياد به ترياك را درمان كرد و سپس مصرف هرويين را مي توان به راحتي قطع كرد اما مصرف كنندگان ترياك با مصرف هرويين از چاله در مي آمدند و به چاهي عميق مي افتادند كه بيرون آمدن از آن به مراتب سخت تر بود و اين آغازي بود براي ظهور گسترده ترين و مخر بترين نوع اعتياد كه در جاي جاي كره خاكي قرباني گرفته و مي گيرد و شعل ههاي ويرانگر آن هنوز زبانه مي كشد . اين وضعيت يعني تجويز هرويين توسط پزشكان براي ترك اعتياد تا اواخر قرن بيستم ادامه داشت تا جايي كه در دهه 1960 ميلادي پزشكان شهر لندن بيش از 500 كيلوگرم هرويين به بيماران خود تجويز كردند.

ادامه مطلب...